Obchodní podmínky společnosti Optika Čivice, s.r.o.
1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti Optika Čivice, s.r.o. (dále jen Dodavatel) se sídlem v Pardubicích, ul. Ke Mlýnu 7, PSČ 53006, identifikační číslo: 26691710, zapsané u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18541, (dále jen „Dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením §1751 zákona č. 89/2012 Sb. vzájemná práva a povinnosti v obchodním vztahu Dodavatele a jeho odběratelů, kterými jsou oční optiky zaregistrované v jeho databázi (dále jen Odběratel).
2. Ceny zboží a služeb
2.1. Ceny za zboží a služby jsou uvedené v platném Nákupním ceníku. Všechny uvedené ceny jsou za kus bez DPH. Cena zboží zahrnuje i cenu balení.
2.2. Dodavatel je oprávněn kdykoliv části nebo celý Nákupní ceník aktualizovat nebo měnit. v tom případě obdrží Odběratel informaci o změnách cen a produktů vždy v dostatečném předstihu.
2.3. Dodavatel si vyhrazuje právo doúčtovat Odběrateli náklady na přepravu zboží na jeho adresu, nebo jinou adresu odběratelem určenou.
3. Platební podmínky
3.1. Dodané zboží je účtováno daňovým dokladem nejpozději k 15. a poslednímu dni v kalendářním měsíci, nebo po dohodě s Odběratelem je daňový doklad vystavován vždy s dodávkou zboží.
3.2. Odběratel je povinen dodržet termín splatnosti uvedený na daňovém dokladu.
3.3. Úhrada je prováděna převodem na bankovní účet Dodavatele, nebo formou dobírky, která je Odběratelem hrazena dopravci při dodání zboží.
4. Kvalita zboží, záruka, reklamace
4.1. Zboží Dodavatele musí splňovat kvalitativní požadavky odpovídajících norem, zejména normy ČSN EN ISO 8980.
4.2. Dodavatel poskytuje Odběrateli na dodané výrobky uvedené v ceníku záruku 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží.
4.3. Odpovědnost dodavatele za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
4.4. Náklady vzniklé v souvislosti s reklamací jdou při oprávněné reklamaci k tíži Dodavatele a při neoprávněné reklamaci k tíži Odběratele.
4.5. Odběratel je povinen zkontrolovat zboží po jeho dodání, zjistit jeho stav, množství a kompletnost a oznámit všechny zjištěné vady bez zbytečného odkladu Dodavateli.
4.6. Případné později zjištěné vady zboží je třeba uplatnit u Dodavatele písemně s přesným popsáním vady a identifikací zboží.
4.7. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé přirozeným opotřebením nebo neodborným zacházením, nesprávným užíváním či skladováním, ani za mechanické nebo chemické poškození dodaného zboží.
5. Ochrana osobních údajů
5.1. Dodavatel je správcem osobních údajů registrovaným u Úřadu pro ochranu osobních údajů a poskytuje ochranu osobních údajů Zákazníka na základě platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).Odběratel registrací u Dodavatele uděluje souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště a/nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, bankovní nebo jiné spojení za účelem úhrady event. přeplatků (dále jen „osobní údaje“). Prodávající se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu se zásadami v čl.5 GDPR.
5.2. Odběratel uděluje Dodavateli souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je poskytl, a to i za účelem zasílání informací a obchodních sdělení.
5.3. Odběratel může svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých osobních údajů kdykoliv odvolat.
5.4. Odběratel může Dodavateli sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
5.5. Dodavatel prohlašuje, že osobní údaje Odběratele jsou zpracovány se zajištěním jejich ochrany a důvěrnosti před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením a poškozením. Dodavatel se zavazuje osobní údaje Odběratele řádně chránit a neposkytnout je třetím subjektům, s výjimkou údajů nezbytných pro doručení zboží a s výjimkou plnění povinnosti stanovené právními předpisy.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. září 2018.
6.2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích týkajících se vzájemného obchodního vztahu.